Vogelaars weten de weg naar Hofstee inmiddels goed te vinden. Geen wonder de soorten zijn talrijk. Hein Prinsen spotte in een week meer dan 80 soorten.

De complete lijst van Hein Prinsen

Vogelsoorten waargenomen op Takkenhoogte/Meeuwenveen vanaf Hofstede 1 t/m 8 mei 2015 door Hein Prinsen 1 Knobbelzwaan 2 Grauwe Gans 3 Bergeend 4 Wilde eend 5 Kuifeend 6 Aalscholver 7 Blauwe reiger 8 Ooievaar 9 Sperwer 10 Buizerd 11 Torenvalk 12 Boomvalk 13 Scholekster 14 Kievit 15 Watersnip 16 Grutto 17 Wulp 18 Tureluur 19 Kokmeeuw 20 Kleine mantelmeeuw 21 Holenduif 22 Houtduif 23 Koekoek 24 Gierzwaluw 25 Grote bonte specht 26 Boomleeuwerik 27 Veldleeuwerik 28 Oeverzwaluw 29 Boerenzwaluw 30 Huiszwaluw 31 Boompieper 32 Graspieper 33 Gele kwikstaart 34 Witte kwikstaart 35 Winterkoning 36 Heggenmus 37 Roodborst 38 Gekraagde roodstaart 39 Roodborsttapuit 40 Tapuit 41 Beflijster 42 Merel 43 Zanglijster 44 Grote lijster 45 Kleine karekiet 46 Grasmus 47 Tuinfluiter 48 Zwartkop 49 Tjiftjaf 50 Fitis 51 Vuurgoudhaan 52 Goudhaan 53 Grauwe vliegenvanger 54 Bonte vliegenvanger 55 Staartmees 56 Glanskop 57 Pimpelmees 58 Koolmees 59 Boomklever 60 Boomkruiper 61 Wielewaal 62 Gaai 63 Ekster 64 Kauw 65 Zwarte kraai 66 Raaf 67 Spreeuw 68 Ringmus 69 Vink 70 Groenling 71 Putter 72 Kneu 73 Goudvink 74 Appelvink 75 Geelgors 76 Grote Candese gans 77 Lepelaar 78 Groenpootruiter 79 Indische gans 80 Nijlgans 81 Fazant

henri

De lijst van Henri Timmer (zie foto hierboven)
De waarnemingen zijn in de loop van de tijd gedaan in de natuurgebieden Takkenhoogte, Meeuwenveen en de Wildenberg rond het erf van Hofstede
1 Aalscholver 2 Appelvink 3 Beflijster 4 Bergeend 5 Blauwborst. 6 Blauwe Kiekendief. 7 Blauwe Reiger 8 Boerenzwaluw 9 Bonte Strandloper 10 Bonte Vliegenvanger 11 Boomklever 12 Boomkruiper 13 Boomleeuwerik 14 Boompieper 15 Boomvalk 16 Braamsluiper 17 Brilduiker 18 Bruine Kiekendief 19 Buizerd 20 Canadese Gans 21 Casarca 22 Dodaars 23 Fazant 24 Fitis 25 Fluiter 26 Fuut 27 Geelgors 28 Gekraagde Roodstaart 29 Gierzwaluw 30 Glanskop 31 Goudhaantje 32 Grasmus 33 Grauwe Gans 34 Grauwe Klauwier 35 Grauwe Vliegenvanger 36 Groene Specht 37 Groenling 38 Groenpootruiter 39 Grote Barmsijs 40 Grote Bonte Specht 41 Grote Gele Kwikstaart 42 Grote Lijster 43 Grote Zaagbek 44 Grote Zilverreiger 45 Havik 46 Heggemus 47 Holenduif 48 Houtduif 49 Houtsnip 50 Huismus 51 IJsvogel 52 Indische Gans 53 Kanoet, 54 Kauw 55 Keep 56 Kerkuil 57 Kievit 58 Klapekster 59 Kleine Bonte Specht 60 Kleine Karekiet 61 Kleine Mantelmeeuw 62 Kleine Plevier 63 Kleine Zwaan 64 Kneu 65 Knobbelzwaan 66 Koekoek 67 Kokmeeuw 68 Kolgans 69 Koolmees 70 Koperwiek 71 Kraanvogel 72 Kramsvogel 73 Kuifeend 74 Kuifmees 75 Lepelaar 76 Mandarijneend 77 Meerkoet 78 Merel 79 Middelste 80 Bonte Specht 81 Nijlgans 82 Oeverloper 83 Oeverzwaluw 84 Ooievaar 85 Paapje 86 Patrijs 87 Pijlstaart 88 Pimpelmees 89 Putter 90 Raaf Ransuil 91 Regenwulp 92 Rietgans 93 Rietgors 94 Ringmus 95 Roek 96 Roodborsttapuit 97 Roodhalsgans 98 Ruigpootbuizerd 99 Scholekster 100 Sijs 101 Slobeend 102 Smient 103 Sperwer 104 Spotvogel 105 Spreeuw 106 Sprinkhaanzanger 107 Staartmees 108 Stormmeeuw 109 Strandplevier 110 Tapuit 111 Tjiftjaf 112 Torenvalk 113 Vale Gier 114 Vink 115 Visarend 116 Visdiefje 117 Vlaamse Gaai 118 Vuurgoudhaantje 119 Waterhoen 120 Watersnip 121 Wespendief 122 Wielewaal 123 Wilde Eend 124 Wilde Zwaan 125 Winterkoning 126 Wintertaling 127 Witgatje 128 Witkopstaartmees 129 Witte Kwikstaart 130 Wulp 131 Zanglijster 132 Zilvermeeuw 133 Zomertortel 134 Zwarte Kraai 134 Zwarte Mees 135 Zwarte Roodstaart 136 Zwarte Specht
Nagekomen soorten toegevoegd op 23 juni 2015
137 Bladkoning 138 Bokje 139 Brilduiker 140 Draaihals 141 Glanskop 142 Goudplevier 143 Goudvink 144 Matkop 145 Noordse Goudvink 146 Toendra Rietgans 147 Veldleeuwerik 148 Waterpieper 149 Zwartkop
150 Donderdagmiddag 26-11-2015 heb ik een Waterpieper (een nieuw soort voor mij op Meeuwenveen) gezien. Hij liep op de modder langs de rand van het water.
151 Donderdag 25-2-1016 vanaf de uitkijkbult een Rode Wouw gezien. Overvliegend. Die had ik daar niet eerder gezien
Nagekomen soorten toegevoegd in mei 2016
152 Krakeend 6-4-2016, 153 zelfde datum Slechtvalk, 154 30-4-2016 Gele Kwikstaart

jan-en-daniel-huis

Lijst van Vogelsoorten van Jan en Daniël Huis
Meeuwenveen en Takkenhoogte 24 t/m 31 juli Kijk ook op www.waarneming.nl

”Zomer betekent voor de vogelaar een tijd waarin vogels zich minder laten zien. Veel gebieden zijn relatief onaantrekkelijk in deze tijd van het jaar. Als vogelaar droom je op zo’n moment van een plek waar het als vanouds wemelt van de vogels. Een plek waar de vogelaar, zelfs in de zomer, op zijn wenken bedient wordt. Het meeuwenveen is zo’n plek.”
Pimpelmees (1), Koolmees (2), Roodborst (3), Winterkoning (4), Witte kwikstaart (5), Vink (6), Groenling (7), Kneu (8), Putter (9), Goudvink (10), Boerenzwaluw (11), Oeverzwaluw (12), Gierzwaluw (13), Fitis (14), Zwartkop (15), Grauwe Vliegenvanger (16), Graspieper (17), Roodborsttapuit (18), Grauwe klauwier (19), Grasmus (20), Ooievaar (21), Buizerd (22), Sperwer (23), Boomvalk (24), Slechtvalk (25), Grote zilverreiger (26), Blauwe reiger (27), Kuifeend (28), Meerkoet (29), Merel (30), Wilde eend (31), Scholekster (32), Ekster(33), Kokmeeuw (34), Kleine mantelmeeuw (35), Boomkruiper (36), Glanskop (37), Witgat (38), Appelvink (39), Tjiftjaf (40), Zanglijster (41), Veldleeuwerik (42), Spreeuw (43), Gaai (44), Grauwe gans (45), Dodaars (46), Groenpootruiter (47), Watersnip (48), Zwarte kraai (49), Kauw (50), Holenduif (51), Houtduif (52), Boompieper (53), Kruisbek (54), Torenvalk (55), Gekraagde Roodstaart (56), Boomklever (57), Heggenmus (58), Huiszwalwuw (59), Aalscholver (60), Staartmees (61), Tuinfluiter (62), Fazant (63), Nijlgans (64), IJsvogel (65), Oeverloper (66), Rietgors (67), Boomleeuwerik (68), Kievit (69), Grote lijster (70), Wulp (71), Goudhaan (72), Gele kwikstaart (73), Wintertaling (74), Kleine karekiet (75), Matkop (76), Kerkuil (77), Waterral (78), Krakeend (79), Grote Bonte Specht (80)